top of page
Hamburger menu

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van het gebruik van onze website (www.fautebendt.be) en de diensten die daarmee verband houden. Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door ID-Productions BV als verwerkingsverantwoordelijke, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Steentjestraat 1A, 9270 Laarne, België, geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0886 238 817.

Het beschermen van persoonsgegevens van klanten en bezoekers is erg belangrijk voor ID-Productions. Daarom stellen we alles in het werk om de bescherming van uw gegevens te waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

ID-Productions zal uw persoonsgegevens steeds rechtmatig behandelen en voor welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om niet méér persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk voor het doel en uw persoonsgegevens niet langer dan nodig te bewaren. Tot slot neemt ID-Productions de technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat persoonsgegevens worden beveiligd.

 

Deze Privacyverklaring was laatst bijgewerkt op 07/02/2023. ID-Productions behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring aan te passen.

 

1. Wie is ID-Productions?

ID-Productions is een bedrijf met focus op uitvoerende kunsten, workshops en coaching. In deze context komt ID-Productions in contact met persoonsgegevens, van onze eigen medewerkers, sollicitanten en klanten. ID-Productions is verantwoordelijk voor deze gegevens en zal met deze gegevens omgaan op een manier die overeenstemt met de geldende wettelijke en ethische eisen.

2. reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

3. Persoonsgegevens

 

Conform de huidige regelgeving wordt verstaan onder persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De verwerking van persoonsgegevens wordt gedefinieerd als: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres of e-mailadres, maar ook uw IP-adres valt hieronder.

4. Welke persoonsgegevens verwerken we?

ID-Productions zal enkel uw identificatiegegevens en contactgegevens (voornaam, naam, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres,...) verwerken om te communiceren via e-mail, via het contactformulier op de website of rechtstreeks met één van onze medewerkers wanneer we telefonisch contact hebben. Voor sollicitatiedoeleinden zullen we ook gegevens over uw opleiding, vorming en beroep verwerken.

5. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

In het algemeen gebruikt ID-Productions uw persoonsgegevens enkel om te communiceren in het kader van de relatie die u met ID-Productions heeft of de events waaraan u deelneemt of waartoe u door een zakenrelatie werd uitgenodigd.

5.1 Facturatie en administratie

 

ID-Productions verzamelt facturatie en administratieve gegevens om haar administratieve verplichtingen na te komen, zoals het aanrekenen van de diensten die aan de klant zijn verleend of onze wettelijke verplichte boekhouding te voeren. ID-Productions is wettelijk verplicht deze persoonsgegevens 7 jaar te bewaren.

 

5.2 Rekrutering

 

In het kader van rekrutering verzamelen we gegevens van mensen die, al dan niet spontaan, bij ons solliciteren. Dit kan onder meer via onze website, LinkedIn-berichten, e-mails, of andere duidelijke acties waarbij een sollicitant aangeeft interesse te hebben voor een job bij ID-Productions.

 

Deze persoonsgegevens worden verwijderd binnen 1 maand na de sollicitatie indien de sollicitant niet wordt aangenomen. Indien de persoon wordt aangenomen zullen deze gegevens worden opgenomen in het personeelsdossier dat wordt bijgehouden tot 5 jaar na het beëindigen van de werkrelatie. Indien de persoon niet wordt aangenomen maar wel een interessant profiel heeft, wordt deze kandidaat voor 1 jaar op de werfreserve gehouden voor zover de kandidaat hiertoe zijn toestemming heeft gegeven.

 

5.3 Aanvragen tot informatie

 

De persoonsgegevens die we verzamelen via de website of via e-mail met de extensies van onze website, worden in de eerste plaats gebruikt om de door u gestelde vragen passend en accuraat te beantwoorden. Deze informatie wordt opgenomen in ons klantensysteem zodat we onze service naar u toe verder kunnen verbeteren.

Om uw aanvragen tot informatie adequaat te kunnen behandelen, bewaren we uw persoonsgegevens zolang u bij ons klant bent. Indien u geen klant bent bij ID-Productions, zullen we deze gegevens verwijderen zes maanden nadat uw vraag werd beantwoord.

 

5.4 Om met u in contact te blijven

 

Wij vinden het belangrijk om een goede relatie op te bouwen en te onderhouden met al onze (potentiële) klanten. Daarom zullen wij u van tijd tot tijd contacteren om u op de hoogte te houden van ons aanbod. Voor de verwerking van persoonsgegevens onder deze activiteit zal ID-Productions gebruik maken van haar gerechtvaardigd belang.

 

Desalniettemin kunt u te allen tijde aangeven dat u onze communicatie niet langer wenst te ontvangen.

6. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derde partijen.

ID-Productions zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen die deze persoonsgegevens mogen gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Waar ID-Productions gebruik zou maken van verwerkers (bijvoorbeeld providers van webhosting), mogen deze partijen uw gegevens enkel verwerken voor doeleinden die wij bepalen. Onder geen enkel beding zullen zij uw persoonsgegevens verwerken voor hun eigen doeleinden. ID-Productions zal ook het nodige doen om uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken.

7. Welke rechten heeft u, en hoe oefent u ze uit?

 

7.1 De inzage van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om inzage te krijgen van alle persoonsgegevens die we van u verwerken. U kan hiervan ook een kopie krijgen dat we u op papier of digitaal bezorgen. Dit kan u doen door contact op te nemen met ons via e-mail op info@fautebendt.be.

7.2 Het verbeteren van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om (van ons te vragen) uw persoonsgegevens aan te passen wanneer deze niet juist of niet volledig zijn. U mag ook vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet te gebruiken totdat deze juist of volledig zijn. Dit kan u doen door contact op te nemen met ons via e-mail op info@fautebendt.be.

7.3 Het intrekken van uw toestemming

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Dit kan u doen door contact op te nemen met ons via e-mail op info@fautebendt.be.

​ 

7.4 Het wissen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze Privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Dit kan u doen door contact op te nemen met ons via e-mail op info@fautebendt.be.

Let op: wanneer wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te bewaren, kunnen wij uw gegevens niet verwijderen.

7.5 Het overdragen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een universeel leesbaar formaat te ontvangen zoals een tekstbestand of een ander digitaal bestand, als de verwerking plaatsvond in de context van een overeenkomst of op basis van uw toestemming.

7.6 Bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet op een correcte manier verwerken, kan u bezwaar aantekenen tegen deze verwerkingen, zoals verwerkingen in het kader van nieuwsbrieven, marketing of andere verwerkingen die niet noodzakelijk zijn in de context van onze relatie. Dit kan u doen door contact op te nemen met ons via e-mail op info@fautebendt.be.

7.7 Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, kan u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

 

Voor meer informatie kan u steeds terecht op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

bottom of page